התקשר/י ונסייע לך:
077-4200151 בימים א'-ה' בין 08:30-16:30
דף הבית / מאמרים ופרסומים / הרפורמה בהליכי פשיטת הרגל
מדוע לקוחותיי בוחרים בי?

מאמרים ופרסומיםהרפורמה בהליכי פשיטת הרגל

הליכי פשיטת הרגל נודעו כהליכים ארוכים ומתישים אשר החייבים לא ידעו מהו פרק הזמן שיהיה עליהם לשהות בהליך. כן לא ידעו החייבים מה ידרש מהם על מנת לסיים את ההליך מבחינת תשלום.  
החל מ-1/9/2013 יצאה לדרך הרפורמה אותה מנהיג הכונס הרשמי בהליכי פשיטת הרגל. מטרת הרפרומה הינה לייעל את הליכי פשיטת הרגל לטובת כל הצדדים – החייב, המדינה (הכונס הרשמי) והנושה. במסגרת הרפורמה מוסדר אופן ניהול ההליך, משך הליך פשיטת הרגל וכן נקבעה  הדרך לסיום ההליך – באמצעות קביעת אישור תוכנית פירעון לחייב. 

עיקרי הרפורמה:

הליכי פשיטת הרגל ייקצבו בזמן – 
חקירה ראשונית אודות החייב תתבצע בתוך 6 חודשים ממועד צו הכינוס. 
תביעות החוב שהוגשו כנגד החייב יבדקו בתוך 9-12 חודשים ממועד צו הכינוס. 
דו"ח סופי ותוכנית לפירעון חובותיו של החייב לנושים יוגשו לאישור ביהמ"ש בתוך 18 חודשים ממועד צו הכינוס.  

תוכנית פירעון - 
בעניינו של כל חייב יוגש דו"ח סופי אשר יכלול המלצה בנוגע לאופן המשך ניהול ההליכים בתיק. במרבית התיקים תוצע תוכנית פירעון לאישורו של ביהמ"ש אשר  תגדיר מראש את פרק הזמן במהלכו יידרש החייב לשלם תשלומים לשם פירעון חובותיו. פרק הזמן של תוכנית הפירעון לא יעלה על שלוש שנים (למעט נסיבות המצדיקות חריגה מכך). 
לאחר השלמת תוכנית הפירעון יקבל החייב הפטר חלוט. 

בעניינו של כל חייב וחייב ימונה בעל תפקיד (מנהל מיוחד)אשר יהיה עליו, בין היתר, לחקור את מצבו הכלכלי של החייב, לרכז ולהכריע בתביעות החוב שהוגשו כנגד החייב וגיבוש תוכנית לפירעון חובותיו של החייב בהתאם לממצאי חקירתו.  
                                     
חקירה כלכלית על מצבו של החייב:
כאמור, הבדיקה הראשונית אודות מצבו הכלכלי של החייב תתקיים בפרק זמן שלא יעלה על 6 חודשים ממועד מתן צו הכינוס ומינוי המנהל המיוחד.

הבדיקה תתמקד, בין היתר, בעיסוקו של החייב, ניהול עסקים בעבר ובהווה ע"י החייב, היקף הכנסותיו של החייב בהווה ובעבר, אופן יצירת החובות, נכסים הקיימים לחייב או נכסים שהיו בעבר ברשותו לגביהם תעלה השאלה האם ניתן לבצע ביטול העברה/הענקה, עסקאות שביצע החייב בנכסיו.

בהתאם לחקירת החייב יוגש ע"י המנהל המיוחד דו"ח לביהמ"ש אשר ימליץ על המשך ניהול ההליכים בתיק. במרבית המקרים תוגש המלצה לאישור תוכנית פירעון. יחד עם זאת, קיימת האפשרות שתוגש בקשה לביטול ההליך וזאת עקב מחדלי החייב בהליך או חוסר תום לב קיצוני ביצירת חובותיו). אפשרות נוספת הינה בקשה למתן הפטר לאלתר עליה יפורט בהמשך.
 
תכנית הפירעון:
המנהל המיוחד יפעל כאמור לגיבוש תוכנית פירעון לחייב אשר תוגש לאישור ביהמ"ש (בדיון אשר   יתבצע כאמור 18 חודשים לאחר מתן צו הכינוס).  

בעת גיבוש תוכנית הפירעון יילקחו בחשבון נסיבותיו האישיות של החייב לרבות גילו, השכלתו, עיסוקו, מצבו המשפחתי, הוצאות המחייה שלו ושל בני ביתו, היקף וותק חובותיו, מקורות הכנסה קיימים ועתידיים ורכושו של החייב (בין שמצוי בידיו ובין שמצוי בידי צדדים שלישיים ואשר יש לפעול לשם מימושו לקופת הכינוס). 

כאמור, פרק הזמן של התשלומים על פי תוכנית הפירעון לא יעלה על שלוש שנים ממועד אישור תוכנית הפירעון ע"י ביהמ"ש, אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הארכת התקופה (לדוגמא יצירת החובות בנסיבות בלתי מוסריות והסתרת מידע מהמנהל המיוחד). 

במעמד אישורה של תוכנית הפירעון לחייב ע"י ביהמ"ש, יקבל החייב הפטר מותנה והתוכנית תכלול הסרה מדורגת של ההגבלות החלות על החייב מכוח הוראות פקודת פשיטת הרגל. 
במידה והחייב ימלא אחר תוכנית הפירעון במלואה, יזכה בסיומה להפטר חלוט מכל חובותיו. 

במידה והחייב לא יעמוד בתשלומים על פי תוכנית הפירעון יינקטו כנגדו סנקציות הכוללות הארכה של משך התשלומים ואף ביטול ההליך.
 
הפטר לאלתר:
הרפורמה נתנה דעתה גם למצבים בהם אין טעם בהמשך ניהול ההליך וזאת בשל מצבו הכלכלי של החייב, מצבו הבריאותי וותק חובותיו. 

הכוונה הינה כי במועד הכרזת החייב כפושט רגל, יינתן לו הפטר לאלתר מבלי שיהיה עליו להוסיף ולשלם תשלומים על חשבון חובותיו. 

במצבים אלו יוגש לביהמ"ש דו"ח של המנהל המיוחד בו יפרט את ממצאיו ובקשה למתן הפטר לאלתר והדיון אשר נקבע בצו הכינוס כמועד להכרזת החייב כפושט רגל, ישמש כדיון בבקשת הפטר. 

לדף הבא
סיוע משפטי בימים א'-ה' בין 08:30 - 16:30
avital@ravlaw.co.il  :אימייל  077-4200151 בימים א'-ה' בין 08:30-16:30  :טלפון 
שלח פניה ונשוב אליך במהרה
כל הזכויות שמורות © עו"ד אביטל רושינוביץ - עורך דין בקרית ביאליק - עורך דין בקריות