התקשר/י ונסייע לך:
077-4200151 בימים א'-ה' בין 08:30-16:30
דף הבית / מאמרים ופרסומים / ניהול הליכי הוצל"פ כנגד חייב שנפטר
מדוע לקוחותיי בוחרים בי?

מאמרים ופרסומיםניהול הליכי הוצל"פ כנגד חייב שנפטר

ביום 22.5.13 נכנסו לתוקפן תקנות ההוצאה לפועל (תיקון) התשע"ג-2013 וכן צו ההוצאה לפועל (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ג-2013. הצו והתקנות אלו באו להסדיר, בין היתר, את הפרטים נוספים שניתן לקבל ממרשם האוכלוסין מעבר לפרטים שניתן היה לקבל עד כה בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ההוצאה לפועל ואופן פתיחת תיק כנגד חייב שנפטר.

במסגרת הצו נקבע כי פרטים נוספים אשר יתקבלו בעת פתיחת תיק ההוצאה לפועל (מעבר לשם ות.ז. שנתקבל עד היום) יהיו שמות הורים, מידע אודות פטירת החייב ותאריך פטירה (במידה והחייב נפטר) ותאריך לידה. 

מאמר זה יעסוק במקרים בהם יתקבל מידע אודות פטירת החייב. 

כאמור, יחד עם הצו המורה על מסירת המידע אודות פטירת החייב בעת פתיחת תיק ההוצאה לפועל, הוספה לתקנות ההוצאה לפועל תקנה 10א, המסדירה את אופן פתיחת תיק ההוצאה לפועל כנגד חייב שנפטר.

על פי התקנה, ככל שידוע לזוכה במועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל כי החייב נפטר עליו לבדוק האם ניתן בעניינו צו ירושה/קיום צוואה או האם מונה מנהל עיזבון. הבדיקה מתבצעת אל מול הרשם לענייני ירושה (את הבדיקה ניתן לבצע  באתר האינטרנט של משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי תחת הלשונית של הרשם לענייני ירושה). במידה ואכן מונה מנהל עיזבון ו/או ניתן צו ירושה/ קיום צוואה יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה על מנת לקבל העתק נאמן למקור של הצו. כל אדם זכאי לקבל העתק צו שניתן אחר מנוח.   

מנהל עיזבון
במקרה ומונה מנהל עיזבון, יפתח תיק ההוצל"פ כנגד החייב שנפטר תוך שהזוכה יציין את מנהל העיזבון כגורם אליו יש להמציא את האזהרה על פתיחת התיק. לבקשה לביצוע (פתיחת תיק ההוצל"פ) יש לצרף את העתק צו מינוי מנהל עיזבון אשר התקבל מהרשם לענייני ירושה. 

צו ירושה/ קיום צוואה
במקרה וניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, יפתח תיק ההוצל"פ כנגד החייב שנפטר תוך שיצוינו היורשים כגורם אליו יש לבצע את ביצוע המצאת האזהרה על פתיחת התיק. לבקשה לביצוע יש לצרף את צו הירושה/ קיום צוואה (חלק מצו זה הינו הצוואה עצמה בה מופיעים שמות היורשים).

אין מנהל עיזבון ולא ניתן צו ירושה/קיום צוואה
במקרה ולא מונה מנהל עיזבון או לא ניתן צו ירושה/צו קיום צוואה, יפתח תיק ההוצל"פ כנגד החייב שנפטר. על הזוכה לצרף לבקשה לביצוע תצהיר מפורט בו יפרט הזוכה כי לאחר בדיקה שערך לא נמצא כי מונה מנהל עיזבון או ניתן צו ירושה/קיום צוואה וכן עליו לפרט מיהם למיטב ידיעתו היורשים הפוטנציאליים של המנוח, בהתאם להוראות חוק הירושה. את שמות היורשים הפוטנציאליים יש לרשום בבקשה לביצוע את היורשים כגורם אליו יש להמציא את האזהרה על פתיחת התיק. 
בשלה זה, ככל שאין עדיין מנהל עיזבון או צו ירושה/קיום צוואה, לא ניתן לבצע הליכים מבצעיים אלא הליכים ברישום בלבד. מטרת ההליכים ברישום הינה מניעת הברחת נכסים של החייב. לאחר שיומצא לתיק ההוצאה לפועל צו מינוי מנהל עיזבון/ צו ירושה/ צו קיום צוואה, יידרש הזוכה להמציא ליורשים שלא הומצאה להם עדיים האזהרה, את האזהרה על פתיחת תיק ההוצל"פ. 

זוכה אשר רוצה לפעול כנגד חייב שנפטר במקרה בו לא מונה מנהל עיזבון ו/או לא ניתן צו ירושה/קיום צוואה יידרש לפנות בעצמו לרשם לענייני ירושה ולבקש מינוי מנהל עיזבון או מתן צו ירושה.

יוער כי במידה והבקשה לביצוע הינה בקשה לביצוע תביעה בסכום קצוב לפי הוראות סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, המצאת ההתראה בטרם פתיחת התיק תתבצע אף היא לגורמים להם תומצא האזהרה, בהתאם לנסיבות. 

בנסיבות בהן החייב נפטר לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ או שבמהלך ניהול תיק ההוצל"פ נודע לרשם ההוצל"פ שהחייב נפטר, יורה הרשם על כך כי מנהל העיזבון/היורשים/הזכאים לרשת (בהתאם לנסיבות) יצוינו בתיק וייתן הוראות באשר לאופן המשך ניהול התיק.
לדף הקודםלדף הבא
סיוע משפטי בימים א'-ה' בין 08:30 - 16:30
avital@ravlaw.co.il  :אימייל  077-4200151 בימים א'-ה' בין 08:30-16:30  :טלפון 
שלח פניה ונשוב אליך במהרה
כל הזכויות שמורות © עו"ד אביטל רושינוביץ - עורך דין בקרית ביאליק - עורך דין בקריות